Skip to content

SocAntNet

เปิดรับบทความ

เปิดรับบทความ

วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

 

ประกาศบทความที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

 

แก้ไขและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

1 – 31 พฤษภาคม 2566

รูปแบบบทความ

 1. เป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ ตลอดจนบทความที่เขียนขึ้นจากรายงานประจำวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 2. บทความต้องระบุชื่อบทความและชื่อ-สกุลผู้เขียน (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
 3. บทความต้องระบุชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้เขียนสังกัดและอีเมลของผู้เขียนในเชิงอรรถประกอบชื่อผู้เขียนในหน้าแรกของบทความ ด้วยอักษรขนาด 14 พอยต์
 4. ความยาวของบทความรวมชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ เนื้อเรื่อง รายการอ้างอิง ไม่เกิน 20 หน้า A4 ระยะขอบด้านละ 1 นิ้ว พิมพ์ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 16 พอยต์ ระยะบรรทัด 1 บรรทัด (ภาษาไทย) หรือไม่เกิน 9,000 คำ (ภาษาอังกฤษ)
 5. จำนวนหน้า (ภาษาไทย) หรือจำนวนคำ (ภาษาอังกฤษ) ที่กำหนดรวมถึงตาราง แผนภาพ รูปภาพ ตาราง เชิงอรรถ รายการอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี)
 6. บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย (ไม่เกิน 200 คำ) และภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 150 คำ)
 7. ระบุคำสำคัญ (keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 คำ ที่แสดงถึงประเด็นนำเสนอของบทความ
 8. ตาราง แผนภาพ รูปภาพ ตาราง เชิงอรรถ รายการอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) ต้องระบุแหล่งอ้างอิงหรือที่มาอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามหลักการอ้างอิงแหล่งที่มา
 9. หากมีเชิงอรรถอธิบายให้ใช้เชิงอรรถท้ายหน้า (footnote) ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 14 พอยต์
 10. สามารถใช้ template ในไฟล์เวิร์ดโดยดาวน์โหลดจากลิงค์: template บทความ.docx
 11. ใช้การอ้างอิงระบบนาม-ปีและรายการอ้างอิงท้ายบทความด้วยรูปแบบ APA เวอร์ชัน 6 ตามรายละเอียดในลิงค์จากวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jssnu/reference
 12. บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .doc/docx และ PDF
 13. ส่งมายังอีเมล: socantnetwork2566@gmail.com โดยระบุหัวเรื่องอีเมล “ส่งบทความ-ชื่อ-นามสกุล” ตัวอย่างเช่น “ส่งบทความ-แพรวา สกุลชัย”