Skip to content

SocAntNet

สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565

จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
280269868_345740087545347_6782384948199409658_n

16 - 17 มิถุนายน 2565

ในรูปแบบออนไลน์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

เกี่ยวกับการสัมมนา

“เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 16 แห่ง เครือข่ายฯ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกปี เพื่อต่อยอดความรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการจากทั่วประเทศ สำหรับการประชุมวิชาการครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม ในหัวข้อ 

“Making Sense of the Worlds : วิธีวิทยาของการประกอบสร้างโลกที่เราอยู่”

ผู้สนับสนุนและสถาบันเครือข่าย