Skip to content

SocAntNet

สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

15 - 16 มิถุนายน 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ผู้สนับสนุนและ
สถาบันเครือข่าย