Skip to content

SocAntNet

logo + text2
facebook cover 01-01

สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

15 - 16 มิถุนายน 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ผู้สนับสนุนและ
สถาบันเครือข่าย