Skip to content

SocAntNet

logo + text2

คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 21 มีรายนามต่อไปนี้

1 อาจารย์ ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์                             ประธานกรรมการ
2 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังมณี กรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย กรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ กรรมการ
5 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล กรรมการ
6 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์ ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชื่นพิทยาธร กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติยา เพชรมุนี กรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
11 อาจารย์ ดร.กุลพธู ศักดิ์วิทย์ กรรมการ
12 อาจารย์ ดร.ศิริมา ทองสว่าง     กรรมการ
13 อาจารย์ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการ
14 นายจตุรวิทย์ ทองเมือง กรรมการ
15 นางสาวกัญญกร ส่องสว่าง กรรมการและเลขานุการ
16 นางสาวภวรัญชน์ ลิ้มตระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  
1 นายปิยเทพ ตันมหาสมุทร กรรมการ
2 นายกันต์ นาเมืองรักษ์ กรรมการ
3 นางสาววาสนา ศรีจำปา กรรมการ
  คณะกรรมการฝ่ายจัดการ  
1 นางสาวนิชาภัทร ไม้งาม กรรมการ
2 นางสาววรากร วิมุตติไชย กรรมการ
3 นายสุรเชษฏ์     คงเสงี่ยมวงศ์ กรรมการ
4 นายวัฒนชัย ขวาลำธาร กรรมการ
 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
1 นายฐาปนพงศ์ ยีขุน กรรมการ
2 นางสาวทานตะวัน รัตนมาลากร กรรมการ
3 นายปิยชัย นาคอ่อน กรรมการ
 

คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน

 
1 นายพิภพ ปรีดาภิรัตน์     กรรมการ
2 นายสิทธา พสุทันท์ กรรมการ