Skip to content

SocAntNet

Call For Papers

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ “Making Sense of the Worlds : วิธีวิทยาของการประกอบสร้างโลกที่เราอยู่”

แบ่งออกเป็น

 • โลกของความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรม
 • โลกของการเมือง ความรุนแรง และการต่อสู้
 • โลกของเศรษฐกิจ แรงงาน การผลิต และการบริโภค
 • โลกดิจิทัลและโลกเสมือนจริง
 • โลกของเพศที่หลากหลายและเลื่อนไหล
 • โลกของนิเวศและมนุษยสมัย
 • โลกของสัตว์และพหุสายพันธุ์
 • โลกของเวลา ประวัติศาสตร์ และอนาคต
 • โลกของชาติพันธุ์
 • โลกของพื้นที่ สถานที่ และการเคลื่อนย้าย
 • โลกของสุขภาพ เชื้อโรค และเวชกรรม
 • โลกของวัตถุสภาวะ
 • โลกของผัสสะและผัสสารมย์
 • โลกของสื่อ ตัวบท เรื่องเล่า และวรรณกรรม
 • โลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการ

เปิดรับบทความ

วันนี้ – ถึง 31 มีนาคม 2565

ประกาศผลการพิจารณา


1 พฤษภาคม 2565

แก้ไขและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

18 - 30 มิถุนายน 2565

เหลือเวลาอีก

 • 00วัน
 • 00ชั่วโมง
 • 00นาที
 • 00วินาที

รายละเอียดบทความ

 • เป็นบทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ หรือภาคนิพนธ์ ตลอดจนบทความวิชาการที่เขียนขึ้นจากรายงานประจำวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 • บทความต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้เขียนสังกัด (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) และอีเมลติดต่อผู้เขียน 
 • ความยาวรวมตารางหรือแผนภาพ รูปภาพ เชิงอรรถ รายการอ้างอิง และภาคผนวก ไม่เกิน 20 หน้า A4 ระยะขอบด้านละ 1 นิ้ว พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 pt. ระยะบรรทัด 1.2 บรรทัด (ภาษาไทย) หรีอไม่เกิน 10,000 คำ (ภาษาอังกฤษ)
 •  ใช้ Font TH Sarabun New
 • บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 150 คำ พร้อมระบุคำสำคัญ (keywords) ที่สะท้อนประเด็นนำเสนอของบทความ โดยใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt.
 • ต้นฉบับที่มีตารางประกอบ ต้องระบุชื่อตาราง คำอธิบาย และที่มาของตารางให้ครบถ้วน
 • ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ The Chicago Manual of Style ตามรายละเอียดในลิงก์นี้ https://www.chicagomanualofstyle.org/book/ed17/part3/ch15/toc.html
 • บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .doc/docx

ตัวอย่างรูปแบบของบทความที่ตีพิมพ์ภายหลังสิ้นสุดงานประชุมวิชาการ

บทความจะถูกตีพิมพ์ภายในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-proceedings)
สามารถดูตัวอย่างได้ตามลิงก์นี้

https://drive.google.com/file/d/1WBkR6_vaR9lsXPQFjn9Z3iNFIlScwvzF/view?usp=sharing

ส่งบทความ

ผู้สนใจสามารถส่งไฟล์บทความ Microsoft Word Document (.doc/docx) เข้ามาได้ตามแบบฟอร์มนี้

หรือส่งอีเมลมาที่