Skip to content

SocAntNet

คณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 20 มีรายนามต่อไปนี้

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ  มุกดาวิจิตร ประธานกรรมการ
2 อาจารย์ ดร.ประกีรติ  สัตสุต กรรมการ
3 อาจารย์ ดร.คัคณางค์  ยาวะประภาษ กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงสิริ  พุทธงชัย กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจินต์  ทองอยู่คง กรรมการ
6 อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  หนุนภักดี กรรมการ
7 อาจารย์สิทธิโชค ชาวไร่เงิน กรรมการ
8 นายธนพล  พันธุ์งาม กรรมการ
9 นายวิสุทธิ์  เวชวราภรณ์  กรรมการ
10 นางสาวพรหมภัสสร  สุทธิโยธา  กรรมการ
11 นางสาวจารุวรรณ  ด้วงคำจันทร์  กรรมการ
12 นางสาวปพิชญานันท์  จารุอริยานนท์  กรรมการ
13 นางสาวสุนิภา  รวมทรัพย์  กรรมการ
14 นายกฤตวัฒน์  โกมลวรวิทยา กรรมการ
15 นางสาวมนธิรา  เพ็งจันทร์ กรรมการ
16 นายวิชัย  แสงดาวฉาย กรรมการและเลขานุการ
17 นาวสาวศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ