Skip to content

SocAntNet

Call For Papers - Deadline extension

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

กำหนดการ

ขยายเวลาเปิดรับบทความ

วันนี้ – ถึง 30 เมษายน 2564

ประกาศผลการพิจารณา

พร้อมคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิในการให้แก้ไขปรับปรุง

17 พฤษภาคม 2564

แก้ไขและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

4 มิถุนายน 2564

เหลือเวลาอีก

 • 00วัน
 • 00ชั่วโมง
 • 00นาที
 • 00วินาที

รายละเอียดบทความ

 • เป็นบทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความจากวิทยานิพนธ์ 
 • บทความต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้เขียนสังกัด (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) และอีเมลติดต่อผู้เขียน 
 • ความยาวรวมตารางหรือแผนภาพ เชิงอรรถ รายการอ้างอิง และภาคผนวก ไม่เกิน 20 หน้า A4 ระยะขอบด้านละ 1 นิ้ว พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาด 16 pt. ระยะบรรทัด 1.2 บรรทัด (ภาษาไทย) หรีอไม่เกิน 10,000 คำ (ภาษาอังกฤษ)
 •  ใช้ Font TH Sarabun New
 • บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 150 คำ พร้อมระบุคำสำคัญ (keywords) ที่สะท้อนประเด็นนำเสนอของบทความ
 • ต้นฉบับที่มีตารางประกอบ ต้องระบุชื่อตาราง คำอธิบาย และที่มาของตารางให้ครบถ้วน
 • ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ The Chicago Manual of Style 

ส่งบทความ

ผู้สนใจสามารถส่งไฟล์บทความ Microsoft Word Document (.doc/docx) เข้ามาได้ตามแบบฟอร์มนี้


หรือส่งอีเมล์มาที่