Skip to content

SocAntNet

Web Logo

Call for Thesis

ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวด ในการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่น เครือข่ายบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปี 2565

โดยวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผลงานเพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) ที่เสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2565) ของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายฯ วิทยานิพนธ์ต้องสะท้อนให้เห็นถึงวิธีวิทยาที่น่าสนใจในการทำความเข้าใจการประกอบสร้างโลกที่เราอาศัยอยู่ และสร้างความรู้เชิงวิธีวิทยาซึ่งนำไปสู่การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ พลวัต ความซับซ้อน หรือความจำเพาะของสังคมโลก

เปิดรับวิทยานิพนธ์

วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

ประกาศผล

17 มิถุนายน 2565

เหลือเวลาอีก

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

ส่งวิทยานิพนธ์

ผู้สนใจสามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่นี่

รองรับเฉพาะไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน 100MB