Skip to content

SocAntNet

Web Logo

กำหนดการ

10 มิถุนายน 2564

9.00 - 9.30 น.

 ห้อง A1
กล่าวเปิดงาน โดย

ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

09.30-10.30 น.


ห้อง A1

ปาฐกถาเปิดงาน

อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น

โดย สรัช สินธุประมา
มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.00 - 12.30 น.

เปลี่ยนการเมือง

 1. การประกอบสร้างความหมายของวาทกรรมชังชาติผ่านสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษาบนทวิตเตอร์

โดย ภัทรวดี อบอาย

 1. “กีฬาเป็นของนักกีฬาไม่ใช่ของนักการเมือง” (?): เชื้อชาติ เอกภาพ และความเปลี่ยนแปลง

โดย ชุติเดช เมธีชุติกุล

 1. การปกครองรัฐบาล คสช. ภายใต้การครองอำนาจ(ชี้)นำ

โดย ประกายทิพย์ ราชแก้ว

 1. ทัศนปฏิบัติการในการประท้วงทางการเมืองของไทย.กรณีศึกษา: ชูสามนิ้ว

โดย บดินทร์ เทพรัตน์

ให้ความเห็นโดย

ผศ.อาจินต์ ทองอยู่คง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุขภาพใหม่

 1. เรื่องเล่าข้างเตียง: กรณีเครื่องพยุงชีพกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

โดย รติมา องอาจอิทธิชัย

 1. ชีวิตทางสังคมของผู้เข้าร่วมการทดลองยา จริยธรรมที่แฝงฝังในความสัมพันธ์ทางสังคม

โดย กมลกานต์ ตั้งนารี

 1. พฤฒพลังกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจ: กระบวนการของปฏิบัติการทางสังคม กรณีเกษตรกรสูงอายุบ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

โดย ฐิตินันท์ ใกล้ชิด

ให้ความเห็นโดย

อ.สิทธิโชค ชาวไร่เงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ปาณิภา สุขสม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีกธรรมชาติ

 1. วิถีเกษตรออร์แกนิค: การก่อตัวและการสร้างคุณค่าเชิงชนชั้นของคนเมือง

โดย ธีรินทรา จันทร์แดง

 1. จิตอาสาใต้โลกแห่งความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงของสื่อ การสื่อสารและรูปแบบการคิดย้อนสะท้อนกลับของนักดำน้ำอาสาสมัครในประเทศไทย

โดย จุฑามณี สมบูรณ์สุทธิ์

 1. ความเป็นพลวัตทางชนชั้นจากอดีตสู่ปัจจุบันผ่านการเล่นไม้ดัดไทย

โดย ธนภัทร เสริฐศรี

 

ให้ความเห็นโดย

อ.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13.30 - 15.00 น.

แปลงมนุษย์

 1. ผู้คน สิ่งของ และผัสสารมณ์ในการประท้วงของ “ราษฎร” 2563

โดย ฐาปนพงศ์ ยีขุน

 1. อยู่กับพลังเหนือธรรมชาติ : ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเร้นลับ

โดย พิภพ ปรีดาภิรัตน์

 1. มองความสัมพันธ์ของ “ไก่ชน” และ “มนุษย์” ในการชนไก่ ผ่านมุมมองแบบ Posthuman

โดย พงค์เทพ สีคันทา

ให้ความเห็นโดย

ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปลี่ยนท้องถิ่น

 1. ระบบความคิดความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมทางการเมืองของชาวบ้านชนบทอีสานวันนี้ : สนับสนุนค้ำจุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย

โดย วรัญญา ศรีริน

 1. ผู้นำกับการจัดการความสัมพันธ์และทุนทางสังคม ใน “ความสำเร็จและความล้มเหลวของสภาองค์กรชุมชน”

โดย อารมณ์ ชาญกูล

 1. อัตลักษณ์น้ำผักสะทอน : การสร้างความหมายหลายระดับในวัฒนธรรมอาหารด่านซ้าย

โดย จริยา นาคำภา

ให้ความเห็นโดย

รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปรุงศิลปะ

 1. คอนเสิร์ตออนไลน์ การปรับเปลี่ยนจากการแสดงพื้นที่สู่การแสดงออนไลน์ของอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี

โดย ปิยชัย นาคอ่อน

 1. รถแห่และดนตรีอีสานใหม่ในยุคดิจิทัล

โดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์

ให้ความเห็นโดย

ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 มิถุนายน 2564

09.00-10.30 น.

ปรับปลายแดน

 1. CONSEQUENCES OF CONFLICTS IN THE SHAN STATE: AN IMPLICATION FOR THAILAND’S BORDER DEVELOPMENT

โดย Watchara Pechdin

 1. เชื่อมร้อยเชียงราย: เมืองเครือข่ายในอาณาบริเวณชายแดนลุมน้ำโขงตอนบน

โดย เสาวรีย์ ชัยวรรณ

ให้ความเห็นโดย

ผศ.ดร.ประเสริฐ แรงกล้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถอดความจริง

 1. การท่องเที่ยวโดยชุมชน “ชุมชน: การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการนิยาม”

โดย รสสุคนธ์ ประดิษฐ์

 1. การคิดความจริง: บางส่วนของระบบปรัชญาระหว่างค้านท์ และเมล์อาซ์ซูซ์

โดย ณัฐวุฒิ ตติเวชกุล

ให้ความเห็นโดย

ผศ.ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปลี่ยนความหมาย

 1. พระธาตุพนม: ในฐานะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กับการศึกษาการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม

โดย อรัญ จำนงอุดม

 1. อัตลักษณ์กลุ่มทอผ้าไหมราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น:  การเปลี่ยน และการประกอบสร้างความหมาย

โดย เบญจวรรณ นัยติย์

 1. การต่อรองของผู้เล่นสเก็ตบอร์ดในพื้นที่เมืองสมัยใหม่ : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร

โดย คาลิล พิศสุวรรณ

ให้ความเห็นโดย

ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มเเสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.00 - 12.30 น.

ชายแดนเปลี่ยน

 1. เปลี่ยนความหมายชาติ เปลี่ยนชายแดนใต้สู่สันติภาพ

โดย อนวัช จันทร์หงษ์

 1. เปลี่ยนที่ (ไม่) เปลี่ยนทาง: การผันทุนของผู้ค้าชายแดนรายย่อยในพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว

โดย วัลลภ บุญทานัง

ให้ความเห็นโดย

อ.ดร.คัคณางค์ ยาวะประภาษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง มหาวิทยาลัยศิลปากร

รื้อวิธี

 1. Guerilla survey as research method: case study of 2020 Thai protesters

โดย สุดคนึง บูรณรัชดา

 1. การศึกษาจดหมายเหตุในทางสังคมศาสตร์: บททบทวนแนวคิดเรื่องการหวนกลับไปศึกษาจดหมายเหตุ และการเคลื่อนไหวเชิงจดหมายเหตุ

โดย การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์

 1. การวิเคราะห์ผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมในทุนนิยมเสรีนิยมใหม่

โดย จารุกิตติ์ ขวัญมงคลพงศ์

ให้ความเห็นโดย

อ.ดร.ประกีรติ สัตสุต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถางเศรษฐกิจ

 1. เมื่อความจนถูกห้ามจน : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เทคโนโลยีและเสรีนิยมใหม่

โดย ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ

 1. การจัดการความเสี่ยงของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ปิยะดา แนวประเสริฐ

 1. จากน้ำตาลสู่น้ำตา: กรณีสัมปทานที่ดินเพื่อการปลูกอ้อยและทำโรงงานน้ำตาล ของบริษัทไทยในกัมพูชา

โดย ชนาง อำภารักษ์

ให้ความเห็นโดย

อ.ดร.ธนานนท์ บัวทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.30-15.00 น.

เปิดหนังสือ

เปิดตัวหนังสือ คน/งาน มานุษยวิทยา Cyborg

วิทยากรโดย
รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัณณวิชญ์ เถระ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมเสวนาโดย
รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
ผศ.อาจินต์ ทองอยู่คง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่มสถาบัน

 1. ความเป็นชายขอบของนิสิตที่ไม่ผ่านกระบวนการรับน้อง

โดย วลีพร ผาสุก

2.“การเปลี่ยน” พื้นที่และเวลา ช่วยลดอาชญากรรมในสถานศึกษา: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย อู่ธนา สุระดะนัย

ให้ความเห็นโดย

อ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถอดเพศ

 1. เรื่องเล่าของทหารหญิงผ่านมุมมอง tokenism

โดย ปาณิสรา ตุงคะสามน

 1. “เอา กับ สัตว์”: โลกของคนกับสัตว์ในเรื่องเสียว

โดย ปิยเทพ ตันมหาสมุทร

 1. วัฒนธรรมกระแสนิยมของไอดอลต่างประเทศสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย กรณีศึกษา: แฟนคลับและไอดอล BNK48

โดย กันต์ธนัน ดำดี

ให้ความเห็นโดย

ผศ.ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เสวนาโต๊ะกลม

15.30 – 16.30 น.

เสวนาโต๊ะกลม 

S(h)oc(k)-anth: เรื่องเล่าหักมุมจากสนามและตำรา

ร่วมเสวนาโดย

การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณัฐวรรธ อุไรอำไพ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศุภรดา เฟื่องฟู นิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐิตินันท์ ใกล้ชิด นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการโดย
ธนพล พันธ์งาม นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมเครือข่ายสำหรับเตรียมงานครั้งต่อไป

รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.จักรกริช และอ.ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.ดร.ณีรนุช แมลงภู่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Exclusive talk และ Online party

16.30 - 18.00 น.

ห้อง A8
ทำไมถึงมาเป็นนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วิทยากรโดย

ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผศ.ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

สุดคนึง บูรณรัชดา

กล่าวปิดงานโดย

รศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร