Skip to content

SocAntNet

กำหนดการ

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2566

หัวข้อ “Coexisting with (Un)certainty…สะท้อนย้อนคิดถึงความไม่/แน่นอน”

วันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลาเวทีสัมมนา
09:00-10:30 น.ห้อง 1
กล่าวรายงานโดย ผู้แทนจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กล่าวเปิดงาน
1) ผู้แทนจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2) ผู้แทนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ปาฐกถาเปิดงาน หัวข้อ
พัก 15 นาที
10:45-12:15 น.ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3 เสวนาโต๊ะกลม 1 หัวข้อ
12:15-13:15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:15-14:45 น.ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3

พัก 15 นาที
15:00-16:30 น.ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
15:30-16:30 น. ประชุมผู้แทนเครือข่ายเพื่อเสนอชื่อสถาบันที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 23 ในปี พ.ศ.2567
16:30 น. เป็นต้นไป เลี้ยงรับรอง กิจกรรมต้อนรับ และประกาศรายชื่อสถาบันที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 23 ในปี พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลาเวทีสัมมนา
09:00-10:00 น.ห้อง 1
ปาฐกถาวันที่ 2 หัวข้อ
พัก 15 นาที
10:15-11:30 น.ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3 เสวนาโต๊ะกลม 2
11:30 - 13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น.ห้อง 1
ห้อง 2
ห้อง 3
พัก 15 นาที
14:45-15:30 น.กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา
15:30-16:30 น.ประชุมเครือข่ายสำหรับข้อสังเกตในการจัดงาน และรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการจัดงานในครั้งต่อไป