Skip to content

SocAntNet

Web Logo

กำหนดการ

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2566

หัวข้อ “Coexisting with (Un)certainty…สะท้อนย้อนคิดถึงความไม่/แน่นอน”

วันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลากิจกรรมสถานที่
08:30-9:00 น.ลงทะเบียน
ปราบไตรจักร 2 ชั้น 3
09:00-9:30 น.กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปราบไตรจักร 2-311
(ห้องกิจกรรม) และ ปราบ 2-309 (ห้องถ่ายทอด)
กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
กล่าวเปิดงาน โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมอบของที่ระลึกแด่ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9:30 – 11:00 น.เสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “Uncertainty in Aesthetics, Inequality and Life”: ความไม่แน่นอนในสุนทรียศาสตร์: ความไม่เท่าเทียมและชีวิต
- อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธพล มงคลวรวรรณ
ปราบไตรจักร 2-311 (ห้องกิจกรรม) และ ปราบ 2-309 (ห้องถ่ายทอด)
11:00 - 11:10 น.พักรับประทานอาหารว่างปราบไตรจักร 2 ชั้น 3
11:10 – 12:40 น.พาเนล 1 “การเมืองของพลเมืองตื่นรู้”
- วัฒนธรรมทางการเมืองหลักของชาวบ้านอีสานในวันนี้: ส่งผลต่อดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยมากน้อยเพียงใด? โดย วรัญญา ศรีริน
- คุณลักษณะความเป็นพลเมืองตื่นรู้ของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมในภาคเหนือ โดย สุเทพ คำเมฆ
- การเมืองของชาวไร่อ้อย: พลวัตการ(ไม่)เผาอ้อย โดย ประกิต สารไธสงค์
ให้ความเห็นโดย ผศ.ดร.รักชนก ชำนาญมาก และ ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ดารุณี สมศรี
ปราบไตรจักร 2-301
พาเนล 2 “สูงอายุ พิการและสวัสดิการสังคม”
- สวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย: ทางเลือกหรือทางรอดกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดย พัทธนันท์ อธิตัง และเจษฎา นกน้อย
- ถอดประสาทหูเทียม: บางเรื่องเล่าถึงเสียงในชุมชนคนหูหนวกไทย โดย วรัชญา ชาลี
- บทสังเคราะห์: ทุนเพื่อการดำรงชีพของผู้พิการ โดย จิตติมา พัฒนธนาภา และวณิชชา ณรงค์ชัย
ให้ความเห็นโดย รศ. ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล และรศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ดำเนินรายการโดย ผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา
ปราบไตรจักร 2-302
พาเนล 3 “เมือง เมมโมรี่ มิวสิค”
- “เรื่องเล่า”: ความเปราะบางของชุมชนในพื้นที่เพิงพักชั่วคราว (กรณีน้ำท่วมเมืองอุบลฯ 2565) โดย โชติกา ศรีโพนทอง
- เมืองและความทรงจำ: บทสำรวจข้อถกเถียงว่าด้วยความทรงจำร่วม สู่ข้อถกเถียงว่าด้วยความทรงจำร่วมเกี่ยวกับเมือง โดย ปองภพ ดั่นสมานฉันท์ชัย
- พลวัตของดนตรีทางการเมือง โดย จักรี เมืองใจ
- อีแทวอน คลาส: ภาพสะท้อนทางสังคมและการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ โดย ปิยชัย นาคอ่อน
ให้ความเห็นโดย อ.ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ (บทความ 1-4), รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา (บทความ 1-3) และรศ.ดร.จักรกริช สังขมณี (บทความ 4)
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พลดา เดชพลมาตย์


ปราบไตรจักร 2-303

พาเนล 4 “พลวัตความหมาย อัตลักษณ์ และภาพแทน”
- มอญจุดลูกหนู การเปลี่ยนแปลงความหมาย และการธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญ โดย น้ำผึ้ง พลับนิล
- แรงเสียดทานและสภาวะทับซ้อนของการเป็นคนจีน: การวิเคราะห์วาทกรรมในภาพยนตร์ “เหลี่ยมโบตั๋น (Crazy Rich Asians)” และ “ชาง-ชี กับตำนานลับเท็นริงส์ (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)” โดย วชิรพล ชูตระกูล
- บ้านนอกในกรุง บ้านทุ่งในเมือง: ภาพแทนความเป็นชนบทในวรรณกรรมเรื่อง “เนรเทศ” โดย ณัฏฐวรรธน์ คล้ายสมมุติ
ให้ความเห็นโดย รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และ อ.ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง
ดำเนินรายการโดย คุณณัฐนิช ฉ่ำเฉื่อย
ปราบไตรจักร 2-304
พาเนล 5 “เน็ตไอดอล ทวิตเตอร์และออนไลน์เทรนเนอร์”
- ออนไลน์เทรนเนอร์ (Online Trainer): ตัวตน ชีวิตการออกกำลังกายบนโลกออนไลน์ผ่านความหลากหลายของสื่อ โดย ณัฐณิชา มีนาภา
- วาทกรรมและปฏิบัติการของวาทกรรม Rape Culture บนทวิตเตอร์ โดย ศศิประภา ราชวงษ์ และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ให้ความเห็นโดย อ.ดร.เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์ และ อ.ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม
ดำเนินรายการโดย คุณภานรินทร์ วิวัฒน์พาณิช
ปราบไตรจักร 2-305
Poster Presentation ที่โถงชั้น 1 อาคารปราบไตรจัก 2 ตลอดทั้งวัน
กรรมการตัดสิน 1) ผศ.อำนวย พิรุณสาร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12:40 – 13.:30 น.รับประทานอาหารเที่ยงโถงชั้นหนึ่ง ปราบไตรจักร 2
13:30 – 15:00 น.พาเนล 6 “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/เกษตรอินทรีย์ และ Green Social Work”
- Exploring the Effectiveness of Green Social Work in Promoting Sustainable Development โดย N. Prashant
- สถานะ(รัฐ)ความรู้: การเข้า(ไม่)ถึงและการ(ไม่)ริเริ่ม โดย อรนุช เนาวเกตุ
- ปราการที่ชื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์: วิทยาศาสตร์การเกษตรจากมือรัฐสู่เอกชน โดย กฤษตฤณ
วีระฉันทะชาติ
ให้ความเห็นโดย อ.ดร.อัครพงษ์ เพ็ชรพูล และ อ.ดร.ภาวัช วิจารัตน์
ดำเนินรายการโดย ผศ.ชาญณวุฒ ไชยรักษา
ปราบไตรจักร 2-301
พาเนล 7 “หลายหลากฉากทัศน์ในความเป็นครอบครัว”
- น้ำตาและรอยยิ้ม: จุดเริ่มต้นเส้นทางชีวิตของครอบครัววัยรุ่นชานเมืองขอนแก่น กรณีศึกษา: ครอบครัววัยรุ่นมุ่งสร้างตัว โดย ชิศพลว์ หารี และวณิชชา ณรงค์ชัย
- แม่เลี้ยงเดี่ยวในชุมชนแรงงานข้ามชาติ: การบริหารจัดการทรัพย์สินและการดูแลบุตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหญ่ของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดย
สิตานันท์ สุวรรณศิลป์
- Why don’t you have children?: Microaggressions among childfree and strategies for negotiating โดย Kuntida Sriwichian
ให้ความเห็นโดย ผศ.ดร.ปาณิภา สุขสม และ ผศ.ดร.ปณิธี บราวน์
ดำเนินรายการโดย อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์
ปราบไตรจักร 2-302
พาเนล 8 “ภูมิทัศน์ความหลากหลายทางเพศ”
- บทบาทของสถานศึกษาไทยในการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศในสถานศึกษาของไทย: โดยการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไทยและต่างประเทศ โดย ปวีณ วรรคสังข์ และภาณุ สุพพัตกุล
- สำรวจและวิเคราะห์สำนึกทางกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติของเพศ: การกำหนดขอบความของ “การสมรส” ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดย นันทวัฒน์ ศักดิ์สกุล-คุณากร
- Chemsex: บทสำราจภูมิทัศน์ ข้อถกเถียงและแนวทางการศึกษา โดย รัฐพล ก้อนคำ
ให้ความเห็นโดย อ.ดร.วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ และอ.ดร.ชีรา ทองกระจาย
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
ปราบไตรจักร 2-303
พาเนล 9 “ความงาม-ตัวตน-พฤติกรรม”
- การศึกษาวัฒนธรรมความงามแบบเกาหลีที่ถูกส่งผ่านมายังประเทศไทย: กระบวนการทำให้กลายเป็นท้องถิ่นของวัฒนธรรมการแต่งหน้าเกาหลี และการปรับตัวของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย โดย ปริยากร พันธุ์สุข
- สาเหตุและพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก โดย อิสรีย์ จันทร์นิล และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
- พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก โดย วรัญญา ภู่หว่าง และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
- วัยรุ่นกับบุหรี่ไฟฟ้า: ตัวตนและความหมายในวัฒนธรรมสมัยนิยม โดย ทศพล นวลเจริญ
ให้ความเห็นโดย รศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล และ ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม
ปราบไตรจักร 2-304
พาเนล 10 “วัฒนธรรมของมนุษย์กับโลกของสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์”
- “ดวงออนไลน์” การเปลี่ยนวัฒนธรรมสู่การเป็นสินค้าแบบ Digital Culture Product โดย
อัสมาภรณ์ อุรัตน์ และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
- วิฬาร์ไทยไร้บ้าน: ว่าด้วยสัตว์จรจัดที่(อาจ)มิได้เป็นปัญหาของสังคมมนุษย์อย่างตายตัว โดย รุอร พรหมประสิทธิ์
ให้ความเห็นโดย ผศ.ดร.ประกีรติ สัตสุต และ ผศ.ดร.ปุณณฑีร์ เจียวิริยะบุญญา
ดำเนินรายการโดย คุณอารมณ์ ชาญกูล
ปราบไตรจักร 2-305
15:00 - 15:10 น.พักรับประทานอาหารว่างปราบไตรจักร 2 ชั้น 3
15.10 – 16.30 น.Keynote Speaker 1
Professor Dr. Agnieszka Joniak-Lüthi ศาสตราจารย์มานุษยวิทยาสังคม มหาวิทยาลัย
ฟริบูร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หัวข้อ “Ethnicising Infrastructure: Roads, Railways and Differential Mobility in Northwest China”
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์
ปราบไตรจักร 2-311 (ห้องกิจกรรม) และ ปราบ 2-309 (ห้องถ่ายทอด)
17.00 – 20.00 น.งานเลี้ยงรับรองเครือข่ายร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลากิจกรรมสถานที่
8:30-9:00 น.ลงทะเบียนปราบไตรจักร 2 ชั้น 3
09:00-10:20 น.Keynote Speaker
Dr. Gabriel Facal รองผู้อำนวยการ IRASEC Thailand หัวข้อ “Is There a Compass in the Face of Systematic Uncertainties? At the Interface of Individual, Local, and Global Scales”
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์
ปราบไตรจักร 2-311 (ห้องกิจกรรม) และ ปราบ 2-309 (ห้องถ่ายทอด)
10:00-10:30 น.พักรับประทานอาหารว่างปราบไตรจักร 2 ชั้น 3
10:30-12:00 น.พาเนล 11: “นะโม พุทธายะ ศาสนะแบบไทย”
- ศาสนศึกษาแบบสมัยใหม่: การเรียนศาสนาในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ในวัด โดย ชานนท์ ลัภนะทิพากร
- ย่างก(ร)ายบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์: หวนทวนการก่อตัวของความอดกลั้นต่อความเจ็บปวด โดย ตะวันวาด กิติดำรงสุข
- กลุ่มบุญ”: ความหลากหลายของความเชื่อเรื่องบุญและการปรับเปลี่ยนเพื่อดำรงอยู่ โดย
ปภาดา วิชัยดิษฐ
ให้ความเห็นโดย อ.ดร.ณีรนุช แมลงภู่ และ อ.ดร.ภานุ สุพพัตกุล
ดำเนินรายการโดย ผศ.ธัญวดี กำจัดภัย
ปราบไตรจักร 2-301
พาเนล 12 “เงินเท่านั้นที่น็อคเอเวอรี่ติง เกมเท่านั้นที่ทำให้โบยบิน”
- สังคมการเมืองของเงินเสมือน: บทสํารวจวรรณกรรม Bitcoin และ Cryptocurrency โดย นลินรัตน์ เลิศลีลาวิราม
- No Man’s Sky เกมสร้างเมืองอวกาศ/เมืองโบราณอวกาศในโลกเสมือน โดย วิรัญจ์
ศรีบวรปราชญ์
- เกมแนว MMORPG ในฐานะพื้นที่ของการหลีกหนี โดย ภานรินทร์ วิวัฒน์พาณิชย์
- ขยายชีวิตของทุเรียน: กระบวนการกลายเป็นสินค้าในความไม่แน่นอน โดย Wu Tong
ให้ความเห็นโดย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว และ อ.ดร.ปัทมนันท์ ปุณเสรีพิพัฒน์
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ดารุณี สมศรี
ปราบไตรจักร 2-302
พาเนล 13 “ชาติ เยาวชน หน้าเสาธงและรัฐไทย”
- ขบวนการเยาวชนไทยกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ โดย ธนพล
พันธุ์งาม
- อุดมการณ์ของรัฐไทยและการจัดวางอุดมการณ์บนพื้นที่หน้าเสาธงโรงเรียนรัฐบาล โดย
ณัฐนิช ฉ่ำเฉื่อย
- การช่วงชิงความหมายชาติไทย: ผ่านการทวนนิยาม “ชาติ” ของปัญญาชนในประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดย อภิรักษ์ พูลอำไพ
ให้ความเห็นโดย ผศ. ดร.ชลิตา บัญฑุวงศ์ และ รศ. ดร.วัชรพล พุทธรักษา
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์
ปราบไตรจักร 2-303
พาเนล 14 “Divided World/Multispecies/Companion Species”
- ศิลปะของมนุษย์และเพื่อนต่างสายพันธุ์ โดย วรพร พงษ์สามารถ
- คนและลิง: ความสัมพันธ์หลากรูปแบบของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดย จิรวัฒน์ มนตรีสา
ให้ความเห็นโดย รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ และ รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
ดำเนินรายการโดย คุณปองภพ ดั่นสมานฉันท์ชัย
ปราบไตรจักร 2-304
พาเนล 15 “แรงงานย้ายถิ่น-แรงงานข้ามชาติ: โควิด ค่าจ้างและความจน”
- สถานภาพองค์ความรู้ทางสังคมวิทยาในการศึกษาความยากจน โดย นุชนารถ สมควร และรักชนก ชำนาญมาก
- ความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างแรงงานหญิงอีสานย้ายถิ่นในพื้นที่ปลายทาง โดย กิตติพิชญ์ พรหมโคตร, ดุษฎี อายุวัฒน์ และภาณุ สุพพัตกุล
- แรงงานข้ามชาติกับสภาวะการถูกกดทับภายใต้สภาวการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในแม่สอด จ.ตาก โดย ภัทรวดี อบอาย
ให้ความเห็นโดย อ.ดร.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ และ ผศ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
ดำเนินรายการโดย คุณประกิต สารไธสงค์
ปราบไตรจักร 2-305
พาเนล 16 “กลยุทธ์ ต่อรอง องค์กรและผู้ประกอบการ”
- กลยุทธ์การเจรจาต่อรองด้วยทักษะการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในองค์การ โดย ทักษิณา
สิทธิผล และเจษฎา นกน้อย
- กลยุทธ์ การต่อรอง ความไม่แน่นอนในตลาดอัญมณี สีลม โดย ชีวินธา บุญ-หลง
- Support System for Foreign Entrepreneurs in Thailand โดย Poonam Ingle, Dusadee Ayuwat and Rukchanok Chamnanmak
- ผู้ประกอบการชาวเมียนมา (ในฐานะเศรษฐกิจนอกระบบ) โดย รัชดาภรณ์ หาปู่ทน
ให้ความเห็นโดย อ.ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ และ ผศ.ดร.กาญภัสรา กษมาจารุพัชร
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.นัฐพร โอภาสานนท์
ปราบไตรจักร 2-306
พาเนล 17 “ซอโหลด้อยคุณภาพ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการดรอปเอ้าท์”
- สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา: กรณีศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมือง Montserrado ประเทศไลบีเรีย โดย Hassan D Kaba
- ช่องว่างทางดิจิทัล: ชนยุคดิจิทัลผู้ไม่เคยอยู่ในความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดย ปฏิภาณ ผลมาตย์
-ซอโหล: ซอด้อยคุณภาพที่ขาดไม่ได้ โดย ทัชรินทร์ แมสซิลี
ให้ความเห็นโดย ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์ และ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
ปราบไตรจักร 2-307
พาเนล 18 “ความเปราะบางหรือความยั่งยืนในโลกทุนนิยม”
- เส้นทางชีวิตการทำงานและสวัสดิการไรเดอร์-อิสระที่เปราะบาง: กรณีศึกษาไรเดอร์ส่งอาหารในจังหวัดพิษณุโลก โดย ปณิดา ใจมั่น และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
- เศรษฐธรรมของออแพร์: ตำแหน่งแห่งที่และการต่อรองของพี่เลี้ยงเด็กชาวไทยในสหรัฐอเมริกา โดย ธมน ประทุมรัตน์
- วัฒนธรรมการนอนในโลกทุนนิยม: ข้อเสนอสู่สมดุลการดำเนินชีวิตกับการนอนในโลกทุนนิยม โดย ธรรมปพน ทรงธิบาย
- โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ: การพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือตราบาปอันขมขื่นจากเสรีนิยมใหม่ โดย ณัฐธชนพงศ์ เธียรวรคุณ
ให้ความเห็นโดย ผศ.ดร.วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และ ผศ.ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ
ปราบไตรจักร 2-308
12:00–13.00 น.รับประทานอาหารกลางวันโถงชั้น 1 ปราบไตรจักร 2
13:00-14:30 น.เสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ “Uncertainty in Gender, Insecurity and Labor”: ความไม่แน่นอนในด้านเพศสภาพ: ความไม่มั่นคงและแรงงาน
- อ.ดร.วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ผศ.นฤมล กล้าทุกวัน สำนักวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ผศ.ดร.รักชนก ชำนาญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย คุณอรนุช เนาวเกตุ หลักสูตรพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปราบไตรจักร 2-311 (ห้องกิจกรรม) และ ปราบ 2-309 (ห้องถ่ายทอด)
13:00-14:00 น.ประชุมผู้แทนเครือข่ายเพื่อเสนอชื่อสถาบันที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 23 ในปี 2567 และถอดบทเรียนงานสัมมนาฯ ครั้งที่ 22ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์
14.:30-14.40 น.พักรับประทานอาหารว่างปราบไตรจักร 2 ชั้น 3
14:40-15:30 น.พิธีมอบรางวัล Poster Presentation
พิธีมอบเกียรติบัตร
พิธีปิด พร้อมมอบเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเครือข่ายครั้งต่อไปปี 2567
ปราบไตรจักร 2-311